Iron Tshba Sukashi (MGJ1344)

Iron Tshba Sukashi. Signed: Yanashiro No Kuni ju Umetada Shige Mitsu, circa 1600’s. Boxed. Vertical Height: 3¼”.

Price:
$295.00
Item Number:
MGJ1344
Weight:
0.00 LBS
Iron Tshba Sukashi 
Signed: Yanashiro No Kuni ju Umetada Shige Mitsu, circa 1600’s. Boxed. Vertical Height: 3¼”.

Click to zoomImage 2

Click to zoom